Titus & Co. Monuments
41 White St.
Fredonia, New York, 14063
716-672-8456
 www.titusmonuments.com


Riles & Woolley Monuments
39 Main St.
Forestville, New York  14062
 716-965-2941
 rwmonuments.com